Státní úřady a instituce

Info-Praha.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10

Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

DOM - ZO 13, s.r.o. - domzo13.cz

Certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA), pro systémy managementu (QMS, EMS, BOZP) a pro proces svařování. Certifikační orgán pověřený Českými dráhami k posuzování/certifikaci systému řízení jakosti ve svařování na drážních ...

Praha, Podnikatelská 558 (areál VÚ) - +420 222 364 571, +420 605 850 383

JUDr. Renata Vesecká Ph.D., advokátní kancelář - akvesecka.com

Nabízím advokátní služby – trestní právo, správní a přestupkové právo, obchodní a insolvenční právo, rodinné právo, občanské právo, nemovitosti. V oblasti práva se pohybuji již přes 30 let. V posledních době se věnuji také pedagogické činnosti a přednáším na …

Praha, Balbínova 223/5 - +420 226 211 800

Veterinární klinika Na Jarově - veterina-jarov.cz

K vybavení naší kliniky patří: Přístroj na inhalační anestezii s isofluranovým odpařovačem. RTG přístroj – slouží diagnostice onemocnění dutiny hrudní, dutiny břišní a především onemocnění skeletu, vyšetření páteře. USG přístroj – slouží k diagnostice …

Praha, Na Jarově 2425/4 - +420 284 860 030, +420 602 366 123

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Praha, Českomoravská 2420/15 - +420 296 587 201, +420 296 587 202

Rozhodčí řízení

Sdružení nezávislých arbitrů podporuje a realizuje rozhodčího řízení, které je zákonnou alternativou soudního řízení ve věci majetkových sporů. V rozhodčím řízení namísto samosoudce nebo senátu rozhoduje nezávislý rozhodce.

www.arbitraznirizeni.cz - Praha

Dům zahraničních služeb - dzs.cz

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Praha, Na poříčí 1035/4 - +420 221 850 100, +420 221 850 102

IAL SE, organizační složka Praha - rozhodcisoud.net

Fungujeme jako soud pro spory majetkového charakteru. Rozhodujeme spory, jejichž výsledek ovlivní majetek účastníků a také navrhuje jejich rozhodce. K činnosti využívá 30 rozhodců vysokoškolsky vzdělaných odborníků, zkušených právníků či ekonomů.

Praha, Konviktská 291/24 - +420 224 241 319

Ministerstvo vnitra - mvcr.cz

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Praha, Nad štolou 936/3 - +420 974 832 972

Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie - army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Praha, Rooseveltova 620/23 - +420 973 215 800

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Praha, Hradební 772/12 - +420 973 206 201, +420 973 206 211

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území hlavního města Prahy. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Praha, náměstí Svobody 471/4 - +420 973 211 028

Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav Praha - vhu.cz

Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb. Zpracovávání vědeckých studií.

Praha, U památníku 1600/2 - +420 973 204 900, +420 973 204 913

Ministerstvo obrany - army.cz

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy.

Praha, Tychonova 221/1 - +420 973 201 111, +420 606 732 309

Česká geologická služba - geology.cz

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Praha, Tomanova 2307/22 - +420 233 109 380

Vězeňská služba České republiky - vscr.cz

Správa a střežení vazebních věznic a věznic pro místní výkon trestu. Dohlížení na dodržování podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

Praha, Soudní 1672/1a - +420 244 024 111

Radislav Kouřil - ips-mba.cz

Poskytujeme odborné profesní manažerské vzdělávání.

Praha, Čs. armády 601/23 - +420 602 117 533

LL-C (Certification) Czech Republic, s.r.o. - ll-c.cz

Provádíme certifikace produktů a systémů řízení a bezpečnostních informačních technologií, technické inspekce, školení odborných kurzů Metrologie, Základní statistické metody, SIX SIGMA, FMEA zajišťujeme zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod …

Praha, pobřežní 620 - +420 267 132 157, +420 777 937 097

SGS Czech Republic, s.r.o. - sgs.com

Certifikace ISO 9001, 14001, 22000, HACCP, OHSAS, BRC/IFS, C-o-C, GMP. Kontrola a inspekce spotřebního zboží, potravin, zemědělských produktů, finančních služeb a průmyslových výrobků. Služby ve stavebnictví, geotechnika, akreditovaná laboratoř.

Praha, K Hájům 1233/2 - +420 234 708 111

Úřad pro ochranu osobních údajů - uoou.cz

Provádění dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

Praha, Pplk. Sochora 727/27 - +420 234 665 111, +420 234 665 555

Státní plavební správa - plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Praha, Jankovcova 1534/4 - +420 234 637 110, +420 234 637 111

Ministerstvo zdravotnictví - mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví je ústřední orgán státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou a vědeckovýzkumnou činnost.

Praha, Palackého náměstí 375/4 - +420 224 971 111

Obvodní soud pro Prahu 1 - justice.cz

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

Praha, Ovocný trh 587/14 - +420 221 093 111

Obvodní soud pro Prahu 5 - justice.cz

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

Praha, náměstí Kinských 234/5 - +420 257 005 111

Obvodní soud pro Prahu 9 - justice.cz

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

Praha, 28. pluku 1533/29b - +420 251 447 709

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Praha, Kozí 748/4 - +420 221 775 311

Vrchní soud v Praze - justice.cz

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů. Natáčely se zde filmy Punťa a čtyřlístek, Osvobození Prahy, Vy nám taky, šéfe i Román pro muže.

Praha, náměstí Hrdinů 1300/11 - +420 261 196 111, +420 261 196 112

Krajský soud v Praze - justice.cz

Rozhodování o sporech, které prošly okresními soudy a o závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodní oblasti.

Praha, náměstí Kinských 234/5 - +420 257 005 111, +420 257 321 528

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Praha, Staroměstské náměstí 932/6 - +420 224 864 310

Vrchní státní zastupitelství Praha - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Praha, náměstí Hrdinů 1300/11 - +420 261 196 111, +420 261 196 630

Bezpečnostní informační služba - bis.cz

Získáváme, shromažďujeme a vyhodnocujeme informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.

Praha, Nárožní 1111/2 - +420 235 521 400

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Praha, Na břehu 267/1a - +420 222 860 111

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha, Žabovřeská 250 - +420 257 027 111

Katastrální úřad pro Středočeský kraj - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště a dalšího.

Praha, Pod sídlištěm 1800/9 - +420 284 041 111

Povodí Vltavy, státní podnik - pvl.cz

Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

Praha, Holečkova 106/8 - +420 221 401 111

Ministerstvo spravedlnosti - justice.cz

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík (včetně výpisu z obchodního rejstříku), insolvenční rejstřík a evidenci úpadců.

Praha, Vyšehradská 424/16 - +420 221 997 111

Cenia, česká informační agentura životního prostředí - cenia.cz

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Praha, Vršovická 1442/65 - +420 267 225 210, +420 267 225 226

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva - cuzzs.cz

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Praha, Jilmová 759/12 - +420 284 081 821, +420 284 081 822

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - msmt.cz

Všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Praha, Karmelitská 529/7 - +420 234 811 111

Český telekomunikační úřad - ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Praha, Sokolovská 58/219 - +420 224 004 111

Národní bezpečnostní úřad - nbu.cz

Vykonávání státní správy v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Praha, Na Popelce 2/16 - +420 257 283 111

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Praha, Gorazdova 1969/24 - +420 224 907 340

Drážní úřad - ducr.cz

Úřad vykonává státní správu ve věcech drah. Ukládá a vybírá pokuty nebo zakazuje činnosti za přestupky a správní delikty.

Praha, Wilsonova 300/8 - +420 972 241 839

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Praha, Jankovcova 1518/2 - +420 233 045 111

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Praha, Senovážné náměstí 1585/9 - +420 221 624 111, +420 221 624 837

Ministerstvo průmyslu a obchodu - mpo.cz

Poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

Praha, Na Františku 1039/32 - +420 224 851 111

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Praha, Arabská 683/12 - +420 220 611 002, +420 728 868 186

Krajské státní zastupitelství Praha - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Praha, Husova 243/11 - +420 222 111 700

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»